صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تفاوت بین نورد گرم و نورد سرد و گرم
Jan 07, 2017

1، از تشکیل سرد فولاد مجاز بخش، بنابراین شما می تواند استفاده کامل از قطب پس از بار کمانش را و کمانش موضعی نورد گرم مقاطع فولاد اجازه کمانش موضعی.
بنابراین بخش توزیع بسیار متفاوت 2, علل تنش باقی مانده در نورد گرم و نورد سرد فولاد متفاوت هستند،. توزیع تنش باقی مانده سرد تشکیل نازک دیواری فولاد بخش منحنی و گرم نورد و یا بخش های جوش داده شده فولادی در توزیع تنش باقیمانده نازک است.
3، رایگان نورد گرم فولاد سفتی torsional بالاتر از مقاطع فولاد نورد سرد, نورد گرم فولاد نسبت به مقاومت پیچشی سیستم انتقال بخش های فولادی نورد سرد است