ویژگی استفاده چند منظوره از خط نورد سرد
Jan 07, 2017

1 این دوره سرد نورد در عملیات نورد سرد بخارات و مایعات خورنده،، گرد و غبار، سر و صدای کم; andlt; brandgt خارج;

مانند بسته شدن مشاغل، با توجه به درخواست کاربر پردازش خط ثابت length.andlt;brandgt می تواند انجام 2، عملیات نورد سرد نیازهای مختلف می تواند کامل;